10 lagar som trädde i kraft 1 juli som är bra för dig som företagare att hålla koll på

Inlägg av Elin Jansson 2019-07-11 13:17
Elin Jansson
Hitta oss på

judge-gavel-1461998219JBc

Den 1 juli trädde en hel del nya lagar i kraft. Har du koll på dem? Taket för Rut-avdraget höjdes och skatten på  på diesel i jord- och skogsbruk skänktes. Dessa lagar är bra för dig som företagare att hålla koll på

 

Taket för Rut-avdraget höjs

Taket för Rut-avdraget höjdes till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Tidigare gällde detta bara personer som fyllt 65 år men från och med 1 juli gäller detta alltså alla. Det höjda taket för Rut-avdrag gäller hela beskattningsåret 2019.

Mer information om Rut-avdraget hittar du HÄR!

 

Likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag

Regeln gäller när den gamla generationen säljer sin verksamhet till de vuxna barnen som ska fortsätta verksamheten. Den nya lagen handlar om att underlätta för familjer vid generationsskifte. De tidigare regler innebar att om ett fåmansföretag säljs till en närstående kan skatten bli högre än om företaget säljs till en utomstående person. Nu blir skatten lika oavsett om företaget överlåts till en närstående eller utomstående. Tänk på att det bara gäller nya förhållande från 1 juli 2019 och inte på gamla som gjort ett generationsskfte.   

 Vill du veta mer om generationsskifte i fåmansbolag, klicka HÄR

 

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas

Den särskilda löneskatten på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som har fyllt 65 år avskaffas. Den särskilda löneskatten avskaffas även på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år och för personer som vid årets ingång inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. De nya reglerna tillämpas på ersättningar som betalas ut efter den 30 juni 2019.

Läs mer om avskaffad särskild löneskatt för äldre, Klicka här!

 

Sänkt moms på e-publikationer

Momsen skänktes till 6 procent på produkter som tillhandahålls på elektronisk väg, till exempel som digitala böcker, tidningar och tidskrifter och andra liknande produkter. Det innebär att momsen är den samma som för tryckta publikationer. Produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam, består av rörlig bild eller hörbar musik om fattas inte. 

Läs mer HÄR

 

Föräldraledighet och föräldrapenning är till för fler

Sambo till förälder är likställd som förälder i föräldraledighetslagen, vilket ger rätt till ledighet från arbetet i de fall det är förenligt med föräldraledighetslagen. Dessutom har sambo likställts med förälder vad gäller föräldrapenningförmåner även om sambon inte tidigare har varit gift med föräldern eller har gemensamma barn. Innan den 1 juli gällde detta bara för tillfällig föräldrapenning.

Läs mer HÄR!

 

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet har återinförts

Skattereduktionen gäller för gåvor till godkända gåvomottagare. Vid varje gåvotillfälle måste gåvan minst uppgå till  200 kronor för att räknas in i underlaget. Det sammanlagda underlaget för skattereduktionen måste vara mer än 2000 kronor för att det ska bli någon reduktion överhuvudtaget. Skattereduktionen är 25 procent av underlagets värde och  den högst tillåtna reduktionen per år är 1500 kronor.

Kotroll uppgifter ska lämnas från den godkända gåvomottagaren för gåvor som vid varje tillfälle är på minst 200 kr om det är så att det är känt vem som lämnat gåvan. I kontrolluppgiften ska det redovisas vilket gåvobelopp som tagits emot under året.  

Vill du veta mer om Skattereduktionen för gåvor, Klicka HÄR!

 

Rökförbudet utomhus har utökats

Rökförbudet har utökats till att också  gälla vissa allmänna platser som uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser avsedda för idrottsutövning och allmänna lekplatser.

Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning och annat som används som rökning även om det inte innehåller tobak.

Ansvaret för att lagen följs har den som äger eller disponerar över den lokal eller annat område utomhus som avses av lagen. När det gäller entréer är det den som har utrymmet innanför entrén som ansvarar för att bestämmelserna följs.

Det innebär att det är den som ansvarar för det rökfria utrymmet som ska skylta och informera om rökförbudet och ingripa om någon bryter mot förbudet. Om någon bryter mot förbudet får den personen avvisas från platsen.

 

Skatten för diesel i jord- och skogsbruket har sänkts och BNP-omräkning är fryst

Den 1 juli 2019 befriades diesel i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet från koldioxidskatt. Det rör sig om 1 930 kronor per kubikmeter. Mellan den 1 juli 2019 till den 31 december 2019 kommer nedsättningen vara ännu större, 2 430 kronor per kubikmeter, varav 2 236 kronor är en nedsättning av koldioxidskatten och 194 kronor är en nedsättning av energiskatten.

Skattebeloppen för bensin och diesel kommer, tillfälligt under 1 juli till och med 31 december 2019, endast att grunda sig på faktiska förändringar i konsumentprisindex (KPI). Annars bestäms skattebeloppen årligen genom en omräkning utifrån dels faktiska förändringar i konsumentprisindex (KPI), dels ett schabloniserat tillägg av två procentenheter för att beakta utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP). 

 

Alkoglass och andra varor med alkohol regleras som alkoholdrycker

Produkter som är att jämställa med alkoholdrycker och kan antas användas som berusningsmedel regleras på samma sätt som alkoholdrycker. Regleringen omfattar bland annat försäljning, partihandel, marknadsföring, servering och tillsyn. I fortsättningen är det Systembolaget som ska ha hand om försäljningen av de alkoholdrycksliknande produkterna. De alkoholdrycksliknande produkterna regleras på liknande sätt som alkoholdrycker vid marknadsföring i radio och tv. Även de straffbestämmelser i alkohollagen som gäller för alkoholhaltiga drycker vad avser olovlig försäljning, olovligt innehav, olovligt anskaffande och olovlig hantering också ska avse alkoholdrycksliknande preparat.  

 

Förskolechefer benämns som rektorer

Den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska tituleras som rektor i stället för förskolechef. Rektorer för förskolor ska omfattas av ett krav på att utföra en obligatorisk befattningsutbildning. Utbildningen ska påbörjas så fort som möjligt efter anställningen har startats och vara genomförd senast fem år efter tillträdesdagen.

 

Bonus:
Sänkt arbetsgivaravgift

Från och med 1 augusti 2019 sänks arbetsgivaravgiften med två tredjedelar till 10,21% för ungdomar under 18 år som jobbar extra. År 2020 tas avgiften bort helt.

För enmansföretag som anställer sin första medarbetare förlängs också den sänkta arbetsgivaravgiften till 24 månader från tidigare 12 månader.

JobOffice erbjuder innovativt och enkelt kassasystem till din butiksverksamhet 

JobOffice Kassa är ett modernt, enkelt, godkänt och certifierat kassasystem där du snabbt är igång

JobOffice Kassa är ett godkänt och certifierat kassasystem utvecklat och sålt av JobOffice AB som utvecklat affärssystem sedan 1989. Programmet lanserades 2010 med målet att göra kassaregister så enkelt som möjligt till en så låg kostnad som möjligt.

Våra mål är:

  • Det ska vara enkelt att använda
  • Inga dyra startavgifter och inga bindningstider
  • Du betalar endast för det du behöver

För att nå våra mål och samtidigt se till att JobOffice Kassa stöder de senaste kortterminalerna, affärssystemen och ny teknologi utvecklas systemet löpande. Alla uppdateringar ingår och installeras automatiskt.

 

Prenumerera här!

Senaste blogginläggen